Dokumenty


Zápis do MŠ Čepí, okres Pardubice na školní rok 2023/2024

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis dětí na školní rok 2023/2024 proběhne dne 2. května 2023 elektronickou formou nebo osobním podáním po předchozí telefonické domluvě a určení času ředitelkou MŠ v Mateřské škole Čepí, okres Pardubice.

Pokyny pro zápis:

·         Zákonní zástupci budou své děti přihlašovat k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 na základě žádosti dostupné na webu mateřské školy (v záložce dokumenty).

·         Podat žádost je možné několika způsoby:

1.      Do datové schránky školy - ID datové schránky MŠ Čepí: gdfqmi2

2.      E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): materska.skola@cepi.cz

3.      Poštou: Mateřská škola Čepí, Čepí 83, 533 32 Čepí

4.      Osobním podáním do mateřské školy v čase, který si zákonný zástupce předem telefonicky domluví s ředitelkou školy na tel. 737 376 851

·     K vyplněné a podepsané žádosti je nutné ofotit rodný list dítěte a doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas, ap.), případně potvrzení obecního úřadu Čepí o skutečném bydlišti dítěte (je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů).   

     U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

·         Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

·        Zákonní zástupci dítěte obdrží přidělené registrační číslo, a to datovou schránkou nebo e-mailem (v případě elektronického podání žádosti) nebo osobně (v případě osobního podání žádosti)

  • Zákonní zástupci budou mít možnost nahlédnout do spisu a to 16.5.2023 v čase 12.00-14.00, popřípadě v jiný termín po předchozí telefonické domluvě.
  • Výsledky řízení jsou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ, na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy a na úřední desce Obecního úřadu Čepí po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. 

Předběžný počet přijímaných dětí pro školní rok 2023/2024 je 6.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Kategorie:

Naposledy změněno: 6. 6. 2023 13:58