Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > mimořádná opatření pro provoz MŠ

mimořádná opatření pro provoz MŠDatum konání:
11.5.2020

Provoz mateřské školy Čepí, okres Pardubice

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

 

 

1.       Provoz mateřské školy

·         Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.15 do 16.15hodin od pondělí     11. května 2020.

·         Po otevření MŠ zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR. Pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30.6. ošetřovné na něj.

 

2.       Epidemiologická opatření

·         Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

·         Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

·         Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení –(toto prohlášení je v dokumentech ke stažení), může si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole na okně v šatně dětí.               Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.

·         Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby vyzvedávali děti po obědě.

 

3.       Příchod do mateřské školy

·         Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.

·         Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.

·         Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.

·         Doprovázející osoby budou vstupovat do šatny MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry.

·         K největšímu nashromáždění lidí docházelo v prostorách šatně vždy krátce před 8.hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli.

·         Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydesinfikují ruce.

·         Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

·         Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.

·         Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

 

4.       Hygienická opatření

·         Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy.

·         Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

·         Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

·         Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

·         Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

·         Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla).

 

5.       Stravování

·         Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě.

·         Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.

·         Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

 

6.       Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

1.       Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2.        Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3.       Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4.       Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5.       Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6.       Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7.       Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8.       Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

7.       Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

a)       do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše

b)      nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

·         seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

·         a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.