ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Zápis do MŠ Čepí, okres Pardubice na školní rok 2020/2021

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis dětí na školní rok 2020/2021 proběhne dne 11. května 2020 od 8:00 do 17:00 hodin v Mateřské škole Čepí, okres Pardubice.

Pokyny pro zápis:

·         Zákonní zástupci budou své děti přihlašovat k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 na základě žádosti dostupné na webu mateřské školy. Žádost vyplní a zajistí si její potvrzení registrujícím lékařem dítěte. Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu či k tiskárně, mohou požádat o pomoc s vyplněním nebo tiskem žádosti v mateřské škole. Termín je třeba dohodnout předem – telefonicky: 739 572 079 nebo e-mailem: materska.skola@cepi.cz

·        Zákonní zástupci se dostaví k zápisu se svým dítětem v řádném termínu zápisu, tj. 11. května 2020 od 8:00 do 17:00 hodin, do mateřské školy Čepí, okres Pardubice. Předloží: vyplněnou a potvrzenou žádost pediatrem, rodný list dítěte, doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas, ap.), případně doklad o trvalém bydlišti dítěte (je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů). U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

·         Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

·         V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:

-přidělené registrační číslo

-informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům

-tiskopis pro zpětvzetí žádosti

  • Výsledky řízení jsou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ, na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy a na úřední desce Obecního úřadu Čepí po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Do mateřské školy Čepí, okres Pardubice, budou přednostně přijímány:

·         děti s trvalým pobytem v obci Čepí, podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

 

Ve školním roce 2020/2021 bude přijímáno 5 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.