PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2020/2021 

 

Podmínky a kritéria přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole na školní rok 2020/2021

 

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a dále vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve správním řízení na základě přihlášek podaných zákonným zástupcem.

V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci se zřizovatelem školy Obecním úřadem Čepí, jsou přednostně uspokojovány žádosti v pořadí podle těchto podmínek a kritérií:

 

1.      Podmínky přijetí

Podmínky předškolního vzdělávání včetně přijímacího řízení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělání povinné až do zahájení povinné školní docházky do prvního ročníku základní školy. Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Pokud zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští se tím přestupku (§ 182 písm. a) školského zákona). 

Zákonný zástupce dítěte je také povinen informovat ředitele mateřské školy o jiném způsobu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání) ve lhůtě nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.                   

O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami (§16 školského zákona) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost v souladu s ustanovením § 34 odst. 6 školského zákona s přihlédnutím k místním podmínkám mateřské školy. 

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů může být do mateřské školy přijato dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře. Pokud očkováno není, musí být doložen doklad, že je vůči nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání, škola dodržení tohoto ustanovení nevyžaduje.

Veškeré osobní údaje jsou důsledně využívány pro účely zajištění provedení úkonů ve správním řízení.  

 

  1. KRITÉRIA PŘIJETÍ

 

Kritéria se vždy vztahují k začátku školního roku tj. k 1. 9.

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze žádosti s datem přijetí k 1. 9. příslušného školního roku.

 

Pokud počet podaných žádostí převyšuje kapacitu volných míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka o přijetí a nepřijetí dítěte podle uvedených kritérií. 

 

KRITÉRIUM PŘIJETÍ

BODY

Trvalý pobyt dítěte v obci Čepí*

5

Věk dítěte k 1.9.2020

5 a více let

3

4 roky

2

3 roky

1

2 roky

0

*Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodnosti bodů bude rozhodovat věk dítěte – starší má přednost. V případě shodnosti bodů i data narození dítěte, rozhodne o přijetí los za přítomnosti zástupce zřizovatele školy. O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky. Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

Ve školním roce 2020/2021 bude přijímáno 5 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

3.      oZNÁMENÍ VÝSLEDKů PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Výsledkem rozhodování ve věci přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Čepí, okres Pardubice je rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů ke vzdělávání. Toto rozhodnutí musí mít dle správního řádu písemnou podobu a být oznámeno do 30 dnů.

·         Výsledky řízení jsou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ, na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy a na úřední desce Obecního úřadu Čepí po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. 

·         Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou.

 

4.      Závěrečná ustanovení

 

Tyto podmínky a kritéria nabývají účinnosti od 1.března 2020.